सेतू अभ्यास पूर्व चाचणी-६ वी | Bridge Course Pre Test-6th

सदर सेतु अभ्यासाला सुरुवात करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांची विषयनिहाय पूर्व चाचणी घेण्यात यावी. उत्तरपत्रिका तपासून शिक्षकांनी विद्यार्थ्याच्या गुणांच्या नोंदी स्वतःकडे ठेवाव्यात. सेतू अभ्यास (२०२3-२४)  १. सदर सेतू

Read More

You cannot copy content of this page